Евро проекти

МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД, ГР.ЛОМ СПЕЧЕЛИ Проект № BG05M9OP001-1.008-0164 "Подобряване на работната среда чрез безопасни условия на труд и управление на човешките ресурси в МБАЛ ЕООД Лом", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Оперативна програма:   Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз

                                             чрез Европейския социален фонд.

Процедура: BG05M9OP001-1.008 "Подобряване на работната среда чрез безопасни условия на труд и
                         управление на човешките ресурси в МБАЛ ЕООД, гр. Лом"

Бенефициент:   МБАЛ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД, ГР.ЛОМ


Обща информация за проекта:

• Продължителност: 01.06.2017г.- 01.02.2018г.
• Обща стойност: 289 902.00лв

       Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ) -231 921.60лв.
     
       Съфинансиране от бенефициента -  57 980.40лв.

Целева група: 350 лица, заети в МБАЛ"СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД, ГР.ЛОМ

Кратко описание на проектното предложение

I.  Общи цели на проекта е чрез заложените дейности да се постигне:
Осигуряване на добри, безопасни и здравословни условия на труд чрез постигане на:
  • По-добра работната среда в предприятията
  • Въвеждане на нови, ефективни и гъвкави форми на организация на труд, модели и системи за управлението на човешките ресурси
  • Подобряване качеството на работните места, което да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията и опазване на околната среда

Специфични цели – насочени към решаване проблемите на целевата група:


 

  • Въвеждане на система за управление на човешките ресурси
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез средства за колективна защита и ЛПС
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите

 


Основни дейности за постигане на целите:       1Организация и управление на проекта
       2. Информиране и публичност на проекта
       3.Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси – въвеждане на иновативен модел за организация на труда  и на софтуер за управление.
       4.Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси – мерки по опазване на околната среда, съвместяване на професионален и личен живот и практическо въвеждане в действие.
       5. Осигуряване на средства за колективна защита - защита от неблагоприятен микроклимат.
       6. Осигуряване на средства за колективна защита - ергономия при работа.
       7. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
       8. Осигуряване на средства за колективна защита - защита от нараняване и биологични агенти.
       9.  Обучение на служители относно специфичните рискове за здравето на индивидуалното работно място.

Постигнати резултати:

       1.  Резултат от дейност: Организация и управление на проекта 

       - Сформиран екип;
       - Създаден Правилник (система) за управление на проекта;
       - Сключени граждански договори с екипа;
       - Сключен договор за доставка на материали и консумативи;
       - Подписан приемо-предавателен протокол за доставката на материалите и консумативите;
       - Закупени и доставени необходимите консумативи и материали;
       - Проведени заседания на членовете на екипа (минимум по 3 срещи месечно);
       - Съставени протоколи от заседанията на екипа;
       
       2.  Резултат от дейност: Информираност и публичност на проекта 

       Изработени и доставени:
       - информационно табло – 1 бр;
       - обяснителни табели – 4 бр.;
       - информационни листовки – 200 бр;
       - публикации / интервю в местна медия – 1 бр.;
       - изработка на Интернет страница - 1 бр.
       Местната общност и заинтересованите лица от целевите групи са запознати с целите на програмата, дейностите по                проекта и постигнатите резултатите от него.


       3.  Резултат от дейност: Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси –                                        въвеждане на иновативен модел за организация на труда и на софтуер за управление.
       
       - Разработена система за управление на човешките ресурси - 1 бр.;
       - Софтуер за управление на човешките ресурси - 1 бр.;
       - Разработен иновативен модел за организация на труда - 1 бр.

       4.  Резултат от дейност: Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси –                                мерки по опазване на околната среда, съвместяване на професионален и личен живот
                                                 практическо въвеждане в действие.

       - Внедрена система за управление на човешките ресурси - 1 бр.;
       - Разработени мерки в областта на околната среда и съвместяване на професионален и личен живот;
       - Внедрен и действащ софтуер за управление на човешките ресурси - 1 бр.;
       - Внедрен иновативен модел за организация на труда - 1 бр.

       5.  Резултат от дейност: Осигуряване на средства за колективна защита - защита от неблагоприятен                                                микроклимат.

       Осигурени средства за колективна защита - защита от неблагоприятен микроклимат:
       - Монтирани по-модерна аспирация на кухненски блок;
       - Монтирана топлоизолация и окачен таван – 750 м2.

       6.  Резултат от дейност: Осигуряване на средства за колективна защита - ергономия при работа.
       
       Осигуряване на средства за колективна защита - въведени в действие средства за ергономия на                                                работните места:
       - ергономични офис столове - 80 бр.;

       7.  Резултат от дейност: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
               
       - Доставени нови и по-модерни ЛПС;
       - Доставено ново и по-модерно специално работно облекло;
       - Заети, работещи с нови и по-модерни ЛПС  и специално работно облекло с по-висока степен на защита.

       8.  Резултат от дейност: Осигуряване на средства за колективна защита - защита от нараняване и                                                           биологични агенти.

       Осигурени средства за колективна защита - защита от нараняване и биологични агенти:
       - Контейнери за остри отпадъци с вместимост 1,5 л. - 365 бр.;
       - Контейнери за остри отпадъци с вместимост 2,5 л. - 365 бр.;
       - Контейнери за остри отпадъци с вместимост 5,0 л. - 730 бр.;
       - Транспортна колички за опасни отпадъци - 2 бр.;

       9.  Резултат от дейност:Обучение на служители относно специфичните рискове за здравето на                                                                индивидуалното работно място.

       - Проведено обучение по "Специфични рискове за здравето на индивидуалното работно място";
       - Усвоени заложените в учебния план знания и умения – от 288 лица.