Детско и майчино здравеопазване

Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД гр. Лом е изпълнител по сключен договор, съгласно чл. 106, ал.1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030) и Плана за действие за 2021-2023г.

В изпълнение на договора се провежда масов универсален неонатален слухов скрининг, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородените.

Слуховият скрининг е изследване на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии. Изследването се извършва от лекар-специалист или акушерка, след предварително писмено информирано съгласие на майката/ бащата/ настойник/ близък роднина и в присъствие на майката. Резултата от изследването се отразява в История на заболяването (ИЗ) на детето, документите за регистриране по клиничната пътека и епикризата, отразяваща престоя и лечението на детето в отделението. В случай на отклонения от нормата, на родителя се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото до седем дни от изписването му, от УНГ специалист в УНГ клиника / отделение.