Ина Иванова

Психолог

Психология, Клинична и консултативна психология

Ина Иванова завършва бакалавърска степен по "Психология" в ЮЗУ " Неофит Рилски", град Благоевград през 2008 година, последвана от две магистърски програми -  "Психология на управлението", отново в Благоевград  и "Клинична и консултативна психология" в Софийски университет "Св. Климент Oхридски".

Сертификати и обучения:

- Обучителна програма -  Личен опит (self-directed study), в областта на когнитивно-поведенческата психотерапия 250 часа

- Завършено ниво: "Базови умения в когнитивно-поведенческата психотерапия";

- Завършено ниво: "Специализирани умения в  когнитивно-поведенческата психотерапия";

- I и II ниво EMDR терапия, одобрено от Европейската Асоциация по ЕMDR;

- Базови умения в "Психодиагностика в клиничната психиатрична практика";

- Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично Аперцептивен Тест при функционални, личностови разстройства и ендогенни психични заболявания

- "Технология на страха" - обучение за работа с фобии, тревожност и панически атаки.

 

Основните функции на психолога в Отделение по психиатрия са:

- Участие в диагностичния процес, посредством прилагане и интерпретиране на експериментално-психологични методи наизследване;

- Подпомагане на пациентите за тяхното успешно вграждане в семейната и трудова среда, при разрешаване на техните социални и психологически проблеми и конфликти;

- Извършване на психологични изследвания във връзка с освидетелствувания за ТЕЛК;

- Изследвания на деца с временни задръжки в развитието; изследвания на деца, които са подходящи за ресурсно обучение;

- Оказване на непрекъсната "морална" подкрепа на пациентите (поддържаща психотерапия), подпомагане на тяхната ресоциализация и реадаптация;

- Водене на групова и индивидуална терапия на пациенти с психосоматични и психиатрични заболявания.