Утвърден ценоразпис

Ценоразпис на медицинските дейности, осъществявани в МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом.

Утвърден ценоразпис за всички предоставяни медицински и други услуги, а също и тези, заплащани от НЗОК и МЗ може да изтеглите от ТУК .           

При ползване на медицинска помощ в здравното заведение осигурените лица са задължени да представят здравно осигурителна книжка или документ, удостоверяващ платените здравно-осигурителни вноски.

Лицата по чл. 33 от Закона за здравното осигуряване заплащат на здравното заведение за всеки ден от болничното лечение, но не повече от 10 дни годишно, суми, определени с постановление на Министерски съвет (потребителска такса).            

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ НЕ заплащат:

∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 11 към НРД за медицинските дейности 2018 г.);

∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

∙ пострадали при или по повод отбраната на страната;

∙ ветерани от войните, военноинвалиди;

∙ задържани под стража лица;

∙ задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;

∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;

∙ медицински специалисти;

∙ пациенти със злокачествени новообразувания;

∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането;

∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

Лечебното заведение издава на лицата, заплатили потребителска такса документ за заплатените суми. 

Заплащането при лечение на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България, както и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не са осигурени по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), заплащат стойността на оказаната медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международна спогодба, по която Република България е страна.

Неосигурените лица и пациенти без медицинско направление заплащат оказаната медицинска помощ по утвърден ценоразпис, изготвен съгласно утвърдения в закона ред.