При първото Ви посещение в нашата болница ще бъдете насочени към Приемно-Консултативния блок с Регистратура, където ще получите пълна информация за Вашата хоспитализация. Там ще отговорят на всички Ваши допълнителни въпроси.
       
       Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия Ви лекар - Направление за хоспитализация №7 .

       Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Приемно-Консултативния блок по един от следните 3 начина:

1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7  от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Приемно-Консултативния блок на болницата.
       За всеки ден болнично лечение (но не повече от 10 дни годишно), дължите такса в размер на 5,40 лв., съгласно ЗЗО-чл.37, ал.1. За заплатените суми ще получите финансов документ от Регистратурата на МБАЛ-гр.Лом.
       От заплащането на потребителска такса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани по чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти.

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от  Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителят на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд.

       Свижданията в болницата са определени в два дни от седмицата и в празнични дни. В част от секторите на болницата -  реанимация и родилно отделение - действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.
Свижданията се извършват в четвъртък и в неделя, както и през всички празнични дни от 16.00 до 18.00 часа.

       Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.

       Сведенията за състоянието на пациента се получават от лекуващия лекар.
       
       След изписването Ви от Болницата имате право на два контролни прегледа в рамките на един месец след дехоспитализацията.

       

Полезна информация при посещение в болницата


Контакт: 0971/ 6 00 51, 52, 53, вътр.253,254
               0917/ 66 267 253
Web Page Maker, create your own web pages.