Клинични пътеки

МБАЛ "Св.Николай Чудотворец" има договор с
Националната здравноосигурителна каса
за лечение в болнични условия
по следните клинични пътеки:


№ КП Наименование на клиничната пътека

1. Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2. Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3. Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4. Субарахноиден кръвоизлив
5. Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
7. Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8. Диабетна полиневропатия
9. Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10.        Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
11. Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
17. Мултиплена склероза
18. Епилепсия и епилептични пристъпи
19. Епилептичен статус
25. Паркинсонова болест
26. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27. Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро-интестинален тракт
29. Болест на Крон и улцерозен колит
30. Заболявания на тънкото и дебелото черво
31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34. Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36. Хронични чернодробни заболявания
46. Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47. Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
50. Остър корнарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52. Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
55. Заболявания на миокарда и перикарда
56. Ритъмни и проводни нарушения
59. Белодробен тромбемболизъм без фибринолитик
61. Остър и обострен хроничен пиелонефрит
64. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години
66. Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
68. Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
73. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
78. Оперативни процедури върху мъжка полова система
83. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
86. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89. Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90.  Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
91. Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
92. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
93. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
94. Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
95. Диагностика и лечение при алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
96. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
102. Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
103. Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
112. Метаболитни нарушения при лица над 18 години
114. Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години
115. Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години
116. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
118. Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица над 18 години
119. Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица под 18 години
120. Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
123. Оперативно лечение на нарушено носно дишане
124. Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия
129. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
141. Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142. Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143. Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144. Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
145. Нерадикално отстраняване на матката
147. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148. Оперативни процедури за задържане на бременност
149. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
151. Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
154. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
157. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
159. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
161. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
163. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
164. Оперативни процедури върху апендикс
165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167. Оперативни процедури при хернии
168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169. Конвенционална холецистектомия
170. Лапароскопска холецистектомия
173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
175. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции
179. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181. Оперативно лечение при остър перитонит
182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение
185. Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
194. Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
199. Тежка черепномозъчна травма  - консервативно поведение
202. Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203. Хирургично лечение при травма на главата
204. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
215. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219. Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система
220. Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221. Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223. Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
226. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица над 18 години
227. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица под 18 години
228. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
230.Остър вирусен хепатит А и Е
231.Остър вирусен хепатит В, С и D
233.Покривни инфекции
234.Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
238. Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
279. Грижи за здраво новородено дете
280. Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
283. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
291.Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292. Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293. Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 години
294. Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 години

Web Page Maker, create your own web pages.