П Р О Ф И Л   Н А   К У П У В А Ч А
Предварително обявление 2015г. - публикувано на 27.02.2015г.
Медикаменти, медицински консумативи и лабораторни реактиви - 2014г. 
Публична покана "Опасни отпадъци"2014г. 
Публична покана "Канцеларски материали" 2014г.

Документация "ХЕМОДИАЛИЗА" - 2014г.
Вътрешни правила и правила за профилът на купувача - публикувано на 09.01.2017г
Публична покана - "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" - 2014г. -  НОВА
Публична покана "Обслужване и софтуерна подръжка"- 2014г.
Документация "Хранителни продукти" - 2014г.
Документация "Охрана" 2015г
Информация по договор за доставка на гориво
Публична покана "Хигиенни материали" 2015г
Публична покана "Опасни отпадъци" - 2015г.
Документация медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви 2015г.
Документация - "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия" - 2015г.
Документация - "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура" - 2015г.
Канцеларски материали - 2015г.
Документация "ХЕМОДИАЛИЗА" - 2015г.
Документация - "Доставка на медикаменти и реактиви за микробиология" -  2015г.
Публична покана "Обслужване и софтуерна подръжка"- 2015г.
Публична покана "Доставка на хематологичен апарат за клинична лаборатория"- 2015г.
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции - 2015г.
Публична покана "Доставка на медицинска апаратура"- 2015г.
Публична покана "Охрана"- 2015г.
АОП линк за обществени поръчки на възложителя
Предварително обявление - публикувано на 26.02.2016г.
Публична покана "Транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност" 2016г. 
"Доставка на медикаменти,медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви" за нуждите на МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Договаряне без обявление:"Доставка на гориво за отопление"
Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия за нуждите на МБАЛ"Св.Н.Чудотворец"ЕООД
"Доставка на медикаменти и консумативи за отделение по Хемодиализа при МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Обява - доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД - гр.Лом
Обява - извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на движимо и недвижимо имущество и осигуряване на пропускателен режим за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД - гр.Лом
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом
Обявление за предварителна информация
Обява с предмет транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност на МБАЛ "Св.Николай Чудотворец"ЕООД, гр.Лом
"Доставка на медикаменти,медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви" за нуждите на МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ"Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства, ергономични столове, контейнери за остри отпадъци и транспортни колички за опасни отпадъци за работниците и служителите на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом

"Доставка на медикаменти и консумативи за отделение по Хемодиализа при МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД
Извършване на СМР в МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом  включващо ремонт на професионална аспирация на кухненски блок - система за рециркулация - пречистване въздуха, поставяне на окачен таван и поставяне на топлоизолация на работни помещения в болницата по Договор № BG05M90P001-1.008-0164-C01 по проект Подобряване на работната среда чрез безопасни условия на труд и управление на човешките ресурси в МБАЛ ЕООД Лом, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съдържащо изискванията при изпълнението на горепосочения договор, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05М9ОП001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
Доставка на 10 000 (десет хиляди) литра +/- 10%  безоловен бензин А95Н био и 80 000 (осемдесет хиляди) литра +/- 10%  Дизелово гориво Б 6 – съгласно Закона на възобновяемите и алтернативни източници и биогорива ЗВАЕИБ, за зареждане на транспортните средства на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом за срок от 3/три/ години.

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом - 2017г.
Предварително обявление - публикувано на 27.02.2018г.
"Доставка на медикаменти,медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви" за нуждите на МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД - 2018г.
"Доставка на медикаменти и консумативи за отделение по Хемодиализа при МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД - 2018г.
"Доставка на реактиви и консумативи за автоматичен биохимичен анализатор Dimension Xpand, производител Siemens Healthcare Diagnostics GmbH" -  за нуждите на Клинична лаборатория при МБАЛ "Св.Н.Чудотворец" ЕООД - 2018г.
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група - 2018г.
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Св.Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом - 2018г.
Web Page Maker, create your own web pages.