Операционен блок  и реанимация, които максимално гарантират
сигурността на болните по време на операции и интензивно лечение.

Приятелска среда за пациентите.

Здравният процес се осигурява от компютърна система, която пести
време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за
състоянието на пациента.


Амбицията на ръководството и персонала е непрекъснато повишаване
качеството на лечение и грижи за пациентите на болницата.


2010-2016 Your Website Corporation. All rights reserved.
ОПЕРАТИВНА   ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
       МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД, ГР.ЛОМ СПЕЧЕЛИ Проект № BG05M9OP001-1.008-0164 "Подобряване на работната среда чрез безопасни условия на труд и управление на човешките ресурси в МБАЛ ЕООД Лом", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
МБАЛ „Св.Николай Чудотворец" , гр.Лом предлага:

Модерно оборудвани отделения в основните медицински области,
които прилагат съвременни стандарти за изследвания и лечение.

Съвременна апаратура и лаборатории за диагностициране и
качествено лечение. Лечението и грижите за болните се извършва
от високоспециализиран медицински персонал.

Хранене, съобразено със здравословното състояние на пациентите.

Web Page Maker, create your own web pages.